RSS

Міські новини

Формування інформаційного обра­зу міста займає одне з важливих місць у стратегії його розвитку. І першочерго­вим завданням є створення позитив­ного іміджу. Надійним шляхом досяг­нення цієї мети є застосування сучас­них технологій та методів інформуван­ня про діяльність міської влади та жит­тя громади. Відкритим та загальнодос­тупним джерелом інформації про міс­то, а також універсальним засобом ко­мунікації з мешканцями слугує офіцій­на Інтернет-сторінка міської ради та запровадження проекту «Моє місто -найкраще» www.haisyn.com/map. У відповідності з цим про­ектом і розроблено карту-схему нашого міста із зазначенням підприємств та організацій. Є сподівання, що це спри­ятиме поліпшенню інвестиційної діяль­ності в місті. А детальніше читайте в одному із наступних номерів газети.

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: