RSS

Проект РІШЕННЯ Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2021 рік (02550000000 код бюджету)

Завантажити додатки до рішення одним файлом (формат rar)

(Додатки у форматі електронних таблиць xls)

Додаток №1, Додаток №2, 3, 4, 6, Додаток №5, Додаток 7

Відповідно до статей 23, 73, 75, 76 і 77 Бюджетного кодексу України (зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи погодження постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2021 рік:
доходи міського бюджету у сумі 391780252 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 385651741 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 6128511 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 391780252 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 373351741 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 18428511 гривень;
профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 12300000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 12300000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у розмірі 1000000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 267168700,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, згідно з статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 72 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 1 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
на конкретні цілі (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 абзацу 1 пункту 7 цього рішення);
на конкретні заходи (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 2 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Дозволити виконавчому органу міської ради отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
1) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
2) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;
3) в бюджетних закладах, у яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
4) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

13. Враховуючи норми статей 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому органу міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, здійснювати у міжсесійний період:
– зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до міського бюджету;
– перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів міського бюджету.

14. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до міського бюджету здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами міської ради за галузевим профілем та фінансовим управлінням міської ради.

15. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. (формат архив rar)

17. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити в десятиденний строк оприлюднення цього рішення.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міськвиконком та постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Марчук І.А.).

Голова міської ради   А.І.Гук

Завантажити додатки до рішення одним файлом (формат rar)

(Додатки у форматі електронних таблиць xls)

Додаток №1, Додаток №2, 3, 4, 6, Додаток №5, Додаток 7