RSS

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №82-р. від 20 листопада 2018 р. Про зупинення рішення 44 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради № 38 від 16.11.2018 р. «Про управління дошкільними навчальними закладами міста»

З метою дотримання законності та недопущення порушень ст.4, п.3 ст.24, ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.19 Конституції України, пунктом 1 частини четвертої ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.2,п.3 ст.32 Регламенту Гайсинської міської ради 7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії Гайсинської міської ради 7 скликання від 10.12.2015 року:

1.Зупинити рішення 44 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради № 38 від 16.11.2018р. «Про управління дошкільними навчальними закладами міста».

2.Секретарю міської ради Дикій О.А. довести дане розпорядження до відома депутатів міської ради.

3.Внести рішення 44 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради  № 38 від 16.11.2018р. «Про управління дошкільними навчальними закладами міста» у встановлений законом двотижневий строк на повторний розгляд сесії Гайсинської міської ради із зауваженнями, що викладені у додатку 1.

4.Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                   підпис                         А.І. Гук   


                                                                                               Додаток   1                                                        

                                                                                            до розпорядження  міського голови

                                                                                            №82-р. від 20 листопада 2018 р.

 

ЗАУВАЖЕННЯ

до рішення  44 сесії 7 скликання Гайсинської

міської ради №38  від 16.11.2018 року  «Про управління

дошкільними навчальними закладами міста»

 

16.11.2018 року на пленарному засіданні 44 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради прийнято рішення № 38 «Про управління дошкільними навчальними закладами міста». Вказане рішення прийнято із порушенням чинного законодавства, з недодержанням процедури його прийняття, а тому підлягає зупиненню із внесенням на повторний розгляд сесії Гайсинської міської ради із наступними зауваженнями.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно з ч. 3 ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон), органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. На підставі ст. 25 Закону міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Згідно ч. 1 ст. 46 вищевказаного Закону,  міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

У відповідності до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, п.1 ст.13, ч.2 ст.18, ст.19, ст.20, п.4 ст.32 Регламенту Гайсинської міської ради 7 скликання, Положення про постійні комісії Гайсинської міської ради 7 скликання:

  • постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;
  • постійні комісії розглядають питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

 

  • матеріали з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, виконавчим комітетом, депутатами із залученням працівників апарату ради;
  • пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами;
  • проекти рішень, винесені на розгляд сесії повинні мати висновки відповідних профільних комісій та погоджувальні підписи: секретаря ради; автора проекту, юридичного відділу.

Однак, в порушення вказаних вимог нормативних актів, питання «Про управління дошкільними навчальними закладами міста», попередньо на засіданні постійних комісій, депутатами із залученням апарату міської ради не обговорювалося, письмово звернення щодо розгляду цього питання на розгляд 44 сесії міської ради не надходило, сам проект рішення перед  розглядом на сесії для перевірки наданий не був.

Фактично було прийнято рішення без письмового звернення, без його перевірки, попереднього обговорення постійними комісіями, громадськістю та оприлюднення проекту рішення. Це призвело до порушення частини 3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» згідно якого проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та частини одинадцятої ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в  редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014р.

Таким чином, рішення ради прийнято радою з порушенням принципів забезпечення доступу до публічної інформації, які визначені ст.4 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, принципів прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом.

Текст рішення не відповідає вимогам нормотворчої техніки та вимогам ч.4 ст.19 Регламенту, зокрема щодо:

  • зазначення обставин, якими викликана необхідність прийняття рішення;
  • не конкретно і не чітко сформульована резолютивна частина рішення;
  • не вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення.

А саме, в мотивуючій частині рішення не зазначено хто є суб’єктом ініціювання розряду даного питання на пленарному засіданні; не зазначені обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;  не зазначені конкретні норми чинного законодавства, яке урегульовує питання передачі об’єктів комунальної власності; не вказано про розгляд даного питання постійними комісіями ради та їх рішення щодо даного питання, очікувані результати прийнятого рішення.

В резолютивній частині рішення вказується про те, що управління дошкільними навчальними закладами міста передається управлінню освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської РДА, яке утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Вищеназване управління є самостійним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади – Гайсинської райдержадміністрації, керівник якого підпорядковується голові Гайсинської РДА. Воно не наділено повноваженнями приймати в управління і на свій баланс ні майно, ні штатну чисельність працівників об’єктів комунальної власності міської ради.

Гайсинська міська рада не отримувала від управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської РДА жодного документа щодо передачі управлінню функцій управління майном та штатної чисельності працівників ДНЗ міста.

Крім того, право делегування повноважень райдержадміністрації відповідно до ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  належить виключно районній раді (а не міській) і тільки щодо управління об’єктами комунальної власності, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста, що перебувають в управлінні районної ради.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», як галузевий орган державної виконавчої влади, управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської районної державної адміністрації і так здійснює державний нагляд та здійснює часткове управління ДНЗ міста.

В рішенні неврегульоване питання подальшого фінансування ДНЗ міста. Виходячи зі змісту рішення сесії, зазначені об’єкти комунальної власності міста не передаються у власність іншому органу влади чи місцевого самоврядування, тому обов’язок їх утримання залишається за міською радою за рахунок коштів бюджету міста.

Відсутні жодні дати і не зазначено жодних строків, які б визначали початок і процес реалізації прийнятого рішення, тобто, не визначена його дія в часі.

Вказане свідчить, що рішення 44 сесії сьомого скликання Гайсинської міської ради №38 від 16.11.2018 року «Про управління дошкільними навчальними закладами міста» прийняте всупереч вимог чинного законодавства.

20.11.2018 року до виконавчого комітету Гайсинської міської ради надійшли протоколи зборів ДНЗ № 1 «Пролісок», ДНЗ № 2 «Дзвіночок»,  ДНЗ №4 «Зірочка», ДНЗ №5 «Факел», ДНЗ № 7 «Берізка» від 19.11.2018 р. про незгоду з прийнятим щодо ДНЗ міста рішенням, та вимогою щодо відміни рішення міської ради № 38 від 16.11.2018р. «Про управління дошкільними навчальними закладами міста».

Юридична недійсність прийнятого рішення очевидна. Практичне виконання його приписів без порушення чинного законодавства неможливе.

Кожне із цих зауважень окремо є підставою для зупинення рішення        44 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради № 38 від 16.11.2018 р. «Про управління дошкільними навчальними закладами міста», а сукупність цих підстав просто зобов’язує його зупинити.

У відповідності до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Зі змісту частини другої статті 144 Конституції України та частини десятої статті 59 Закону № 280/97-ВР вбачається, що рішення органу місцевого самоврядування з мотивів невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, тобто в судовому порядку. Однак, це не позбавляє орган місцевого самоврядування права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі, з мотивів невідповідності Конституції чи законам України).

Тому, керуючись п.4 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2, п.3 ст.32 Регламенту Гайсинської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням 2 сесії Гайсинської міської ради 7 скликання 10.12.2015 року, зупиняю дію вищеназваного рішення міської ради.

Ця міра застосовується для захисту інтересів територіальної громади.

 

Міський голова                     підпис                             А.І. Гук

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: