RSS

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №85-р від 22 листопада 2018 року Про затвердження Положення про радника-консультанта Гайсинського міського голови на громадських засадах

З метою визначення правового статусу, повноважень і умов діяльності радника-консультанта Гайсинського  міського голови  на громадських засадах, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Положення про радника-консультанта Гайсинського  міського голови на громадських засадах, що додається до цього розпорядження.

2.Відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради   забезпечити висвітлення в засобах масової інформації  та оприлюднення даного  розпорядження на офіційному сайті Гайсинської міської ради.

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                           А.І. Гук

 

                                                                                                 Додаток

                                                                            до розпорядження міського голови

                                                                            №85-р. від 22.11.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про радника-консультанта Гайсинського  міського голови на громадських засадах

 1. Загальні положення

1.1. Положення про радника-консультанта Гайсинського міського голови на громадських засадах  встановлює правовий статус та визначає повноваження і умови діяльності радника-консультанта Гайсинського  міського голови на громадських засадах (далі – радник-консультант).

1.2. Радник-консультант є консультаційно-дорадчою позаштатною особою, діяльність якої здійснюється на безоплатній основі.

1.3. Радник-консультант підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.4. Радник-консультант призначається міським головою на строк його повноважень чи на строк, визначений за узгодженням сторін. Повноваження радника-консультанта можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням міського голови.

1.5. Персональний підбір радників-консультантів, організацію їх роботи та розподіл обов’язків здійснює особисто міський голова.

1.6. Радник-консультант призначається з числа осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності. Склад радників формується міським головою особисто, виходячи з потреб та з урахуванням напрямків роботи апарату міської ради та її виконавчих органів, відповідних сфер управління,  діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

Радником-консультантом можуть бути призначені депутати місцевих рад, учені, провідні фахівці в галузі економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, представники наукових установ, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадяни України та іноземці тощо.

1.7. Радник-консультант у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, актами міського голови, Гайсинської  міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання радника-консультанта

Основними завданнями радника-консультанта є:

2.1. Сприяння міському голові в ефективному здійсненні його повноважень.

2.2. Виконання завдань з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності міського голови, підготовка міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності виконавчих органів Гайсинської міської ради та підприємств і установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до напрямку своєї діяльності, визначеного міським головою при розподілі обов’язків.

 

3. Обов’язки та права радника-консультанта

3.1. Відповідно до покладених завдань радник-консультант:

  • вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку міста у відповідній сфери (галузі) та шляхів їх реалізації;
  • аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в місті, за результатами чого готує та подає міському голові пропозиції щодо можливих дій виконавчих органів міської ради та організацій, підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
  • за дорученням міського голови здійснює аналіз відповідних нормативно-правових актів, у тому числі проектів актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, та подає міському голові відповідні висновки та пропозиції;
  • виконує інші доручення міського голови.

3.2. Для виконання завдань радник-консультант може залучатися до:

– проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування  за відповідними напрямками роботи;

– підготовки проектів цільових програм;

– здійснення моніторингу актів виконавчих органів міської ради, внесення пропозицій щодо зупинення дії та скасування в установленому порядку актів, що суперечать чинному законодавству України;

– опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії міського голови з органами виконавчої влади, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

– підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови;

– підготовки пропозицій з проведення заходів за участі міського голови;

– виконання за дорученням міського голови інших завдань.

3.3. Радник-консультант має право:

– брати участь у засіданнях депутатських комісій, сесій міської ради, інших засіданнях, нарадах, інших заходах, які проводяться виконавчими органами міської ради;

– брати участь у роботі інших консультативно-дорадчих органів, створених виконавчими органами міської ради або міським головою;

– вносити пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, вдосконалення та підвищення ефективності роботи виконавчих органів міської ради з відповідного напрямку роботи;

– запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали від посадових осіб виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міста;

–   за окремим дорученням представляти Гайсинську міську раду та міського голову у відносинах з іншими підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності.

3.4. Радник-консультант зобов’язаний:

– відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо міським головою та цим Положенням;

– своєчасно і сумлінно виконувати доручення міського голови;

– дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян;

– не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету міського голови, міської ради та її виконавчих органів;

– не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань.

 

4. Призначення та організація роботи радника-консультанта

4.1. Призначення особи радником-консультантом здійснюється на підставі особистої заяви. До заяви додаються: копія паспорту, документу про освіту та  автобіографія.

4.2. При наявності на заяві позитивної резолюції міського голови відділом організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради   готується проект розпорядження міського голови про призначення особи радником-консультантом.

4.3. Призначення радником-консультантом та звільнення від виконання його обов’язків здійснюється шляхом видання міським головою відповідного розпорядження. Розроблення проекту відповідного розпорядження міського голови забезпечує відділ організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради.

4.4. Після призначення радником-консультантом особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.

4.5. Раднику-консультанту видається посвідчення, яке діє на період повноважень радника-консультанта з обов’язковим зазначенням номера посвідчення, прізвища, імені та по батькові особи, номера та дати розпорядження міського голови про призначення особи радником-консультантом, вказівки про роботу на громадських засадах. До посвідчення вклеюється фотокартка особи розміром 3х4.
Посвідчення підписується міським головою і скріплюється печаткою виконавчого комітету.  Радник-консультант зобов’язаний суворо дотримуватися порядку використання посвідчення та, у разі припинення повноважень радника-консультанта, повернути його до відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради   протягом 3 днів з дня припинення повноважень. У разі не повернення посвідчення, воно визнається таким, що втратило чинність, в офіційному порядку.

 

Міський голова                                         А.І.Гук

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: